Konkurs – „NOWY STADION SANDECJI”

UWAGA!

Dla naszych zawodników Akademii w wieku 5lat – 15lat ogłaszamy konkurs plastyczny -„NOWY STADION SANDECJI”.

Na Wasze prace, wizualizacje, projekty i rysunki nowego stadionu naszego Klubu czekamy do 20.03.2020r. do Godziny 12.00 – prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Nadesłane prace będziemy oceniać w trzech kategoriach wiekowych :
1. 5-8 lat

2. 9-12 lat

3. 13-15lat


Wszystkie prace wysyłamy na adres: akademia@sandecja.pl


Oczywiście nie zapominamy od nagrodach za 1 , 2 , 3, miejsce w każdej kategorii do wygrania są gadżety klubu oraz sprzęt sportowy.

Rozstrzygnięcie konkursu w poniedziałek 23.03.2020r.


Czas start!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ NOWY STADION SANDECJI ”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „NOWY STADION SANDECJI ”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest MKS SANDECJA S.A. , ul. Klińskego 47 33-300 Nowy Sącz
 3. Koordynatorem   Konkursu jest    pan   Mateusz Dwojak  –   dyrektor Akademii Sandecja.

§2.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 1. rozwijanie zainteresowania  klubem wśród zawodników Akademii
 2. popularyzacja wiedzy i świadomości o Klubie,
 3. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych zawodników Akademii Sandecja
 4. motywowanie uczniów do rozwijania pasji plastycznych,
 5. kształtowanie wrażliwości estetycznej,

§3.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 1. Konkurs kierowany jest do zawodników Akademii Sandecja w wieku od 5 – 15 lat
 2. Kategorie wiekowe prac:
 3. 1. 5-8 lat
  2. 9-12 lat
  3. 13-15lat

§4.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
 3. rozmiar – dowolny
 4. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki,
 5. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 6. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.

§5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 20 marca 2020 roku na adres: akademia@sandecja.pl
 4. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 20 marca 2020 r. godziny 12:00.

§6.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Klub MKS Sandecja  powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków:

a) Mateusz Dwojak

b) Jerzy Czernecki

c) Iwona Kubiak

2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

3. Pracami Komisji kieruje Mateusz Dwojak.

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§7.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

      1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 • sposób ujęcia tematu,

2. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 23 marca 2020 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§8.

NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy nagrodzonych prac.

2.  Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w trzech kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe – gadżety klubowe, sprzęt sportowy ufundowane przez MKS Sandecja.

3.W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do  

 • przekazania    nagrody   innemu  uczestnikowi   Konkursu,   który   spełnił    wszystkie
 • wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

4.Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

§9.

EKSPOZYCJA PRAC

 1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane na stronach i mediach społecznościowych klubu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

§10.

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

§11.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 1 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu.